កម្ពុជា បានផុតរលត់នៃកម្មវិធីអនុគ្រោះ​ពន្ធទូទៅរបស់​សហរដ្ឋអា​មេរិក GSP

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច

សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជា GMAC នៅថ្ងៃទី ៦ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១ បានប្រកាសថា កម្ពុជាបានផុតរលត់នៃកម្មវិធីអនុគ្រោះ​ពន្ធទូទៅរបស់​សហរដ្ឋអា​មេរិក ឬហៅកាត់ថាGSP ចាប់ពីថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ដោយសារ​ការយឺតយ៉ាវ ក្នុងការអនុម័ត ច្បាប់ដើម្បីផ្តល់សុពលភាពដល់កម្មវិធីនេះ​ឡើងវិញដោយ​សភាអា​មេរិក។

សូមចុច Subscribe Channel Telegram Oknha news គ្រប់សកម្មភាពឧកញ៉ា សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងសហគ្រិនភាព

Duty Free Access for Travel Goods Made in Cambodia | U.S. Embassy in  Cambodia

 GMAC បញ្ជាក់ថា កម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធទូទៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក​ត្រូវបានផ្តល់ឲ្យដំបូងរយៈពេល​១០ឆ្នាំប៉ុន្តែកម្ពុជាបានបន្តសុពលភាព ឲ្យអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់ចំនួន ១៤ ដងដែលជាទូទៅកាផ្តល់​ទាំងនោះមានសុពល​ភាពរយៈពេល២ទៅ៣ឆ្នាំ។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ GMAC៖

457 Shares