កម្ពុជាកាន់តែខ្លាំង!! អាមេរិក​ស្នើ​សុំ​ឲ្យមានជើងហោះហើរត្រង់មកកម្ពុជា មិនចុះចតប្រទេសជិតខាង​ទៀតទេ

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច

ភ្នំពេញ៖ សហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញវ ត្តមា នយ ន្តហោះBoeing ដែលជាផលិតផលរបស់ខ្លួនប ម្រើសេ វាក ម្មទេសចរ ណ៍នៅកម្ពុជា។ លោក W. Patrick Murphy ឯកអ គ្គរដ្ឋទូ តសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានលើ កពីដំ ណើរការអាកា សចរណ៍មកពិភា ក្សាជាមួយលោក ម៉ៅ ហាវណ្ណាល់ រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុ ករដ្ឋលេខាធិការដ្ឋា នអាកា សចរស៊ីវិ ល កាលពីថ្ងៃទី១៨ ឧសភា។ ក្នុងជំនួបពិភា ក្សាគ្នានោះ ឯកអ គ្គរដ្ឋទូ តសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាស ន្យាជំរុ ញឱ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអាមេរិកមកពិភា ក្សាដោយផ្ទា ល់ជាមួយក្រុមហ៊ុនវិ និយោ គអាកាសយានដ្ឋានកម្ពុជា ក្រោមកិ ច្ចសម្របសម្រួ លពីរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល។ លោក W. Patrick Murphyបាននិយាយដូច្នេះថា៖«គួរមានការប្រើប្រាស់អាកាសយានប្រភេ ទ Boeing នៅប្រទេសកម្ពុជា»។

សូមចុច Subscribe Channel Telegram Oknha news គ្រប់សកម្មភាពឧកញ៉ា សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងសហគ្រិនភាព

កម្ពុជាក៏ចង់ប្រើ ប្រាស់យ ន្តហោះប្រភេទBoeing នេះដែរ។ នេះជាការបញ្ជាក់របស់លោក ម៉ៅ ហាវណ្ណាល់ ដែលស្នើឱ្យលោ កទូ តអាមេរិករូបនេះបញ្ជូ នក្រុមហ៊ុនផលិ តយ ន្តហោះBoeing មកកម្ពុជា ដើម្បីពិភា ក្សាគ្នា។រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលកម្ពុជាបានស្រង់សម្តីលោក ម៉ៅ ហាវណ្ណាល់ មកសរសេរលើហ្វេសប៊ុកដូច្នេះថា៖«សូមស្វាគមន៍ និងសូមឲ្យក្រុមហ៊ុន Boeing មកស ហការនិងធ្វើប ទបង្ហា ញដល់អ្នកប្រើ ប្រាស់។ ចំពោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតផ្ទាល់ក៏ពេញចិត្តចំពោះការធ្វើដំណើរតាមយ ន្តហោះ ប្រភេទBoeing ដែរជាពិសេ សប្រភេ ទយ ន្តហោះ B777ដែលផ្ត ល់ផាសុខភា ពក្នុងការធ្វើដំណើរ»។

ក្រៅពីនេះលោក W. Patrick Murphy ក៏ពិភា ក្សាពីការវិវ ត្តន៍វិ ស័ យអាកាសចរស៊ីវិលនៅកម្ពុជា ជាពិសេសក្នុងអំឡុ ងពេ ល Covid-19,ការសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ, កិ ច្ចព្រមព្រៀ ងផ្លូវអាកា សរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិក និងការផ្ត ល់ស ច្ចាប័ ននៃការអ នុវ ត្តអនុស ញ្ញា Cape Town Convention ជាប្រយោ ជន៏សម្រា ប់ហិរ ញ្ញប្បទា នក្នុងការជួលអាកាសយានដែរ។ចំពោះសំ ណើគិ តគូរពីអនុស ញ្ញាខេបថោន (Cape Town Convention) កម្ពុជាមិ នជំទា ស់ឡើយ។ តែលោក ម៉ៅ ហាវណ្ណាល់ ស្នើឲ្យលោ កឯ កអ គ្គរដ្ឋទូ តអាមេរិក ផ្តល់អ្នកប្រឹ ក្សានិងជំនួ យបច្ចេ កទេសរៀបចំដំណើរការនេះ។

ជាការឆ្លើ យត បលោក W. Patrick Murphy សន្យារៀបចំអ្នកទំនាក់ទំនងមករដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល និងជំនួ យបច្ចេ កទេសសម្រាប់ការផ្ត ល់ស ច្ចាប័ នអនុស ញ្ញា Cape Town។ ងាកមកនិយាយពីកិ ច្ចព្រមព្រៀងសេ វាក ម្មដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសវិញ បច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាទាំងទ្វេរភា គី និងព ហុភាគីបានចំនួន៤៤ប្រទេសហើយ ក្នុងនោះជាមួយបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន មានកិ ច្ចព្រមព្រៀ ងចំនួន៦ ជាលក្ខណៈព ហុភាគី។ កម្ពុជាក៏បានពិភា ក្សាលើកិ ច្ចព្រមព្រៀ ងជាមួយអាមេរិកវិញ តាំងពីឆ្នាំ២០១៤មកម្លេះ ដោយមានចំណុ ចឯកភាពគ្នាច្រើន លើ កលែ ងតែពាក្យនិយ មន័ យ ទឹកដីនិងការស្នើសុំធ្វើសេ វាក ម្មផ្ទៃដី ដោយភា គីអាមេរិកផ្ទា ល់។ នេះជាការបញ្ជា ក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុ ករដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល ៕

ប្រភព៖langveknews.com

373 Shares