មិនទុកដីចោល ដាំ​ម្នាស់​ទឹក​ឃ្មុំ​កន្លះ​ហិកតា​ មួយ​រដូវ​ទទួល​បាន​ចំណូល​ ៣ លាន​ទៅ ៥ លាន​រៀល

ដាំ​ម្នាស់​ទឹក​ឃ្មុំ​ កន្លះ​ហិកតា​ ទទួល​បាន​ចំណូល​ ៣ លាន​ទៅ ៥ លាន​រៀល​ក្នុង​មួយ​រដូវ​

Continue Reading

អ្នក​ភូមិ​ជាង ១៥ គ្រួសារ​ច្នៃ​ស្លឹកខុនមារ​ដុះលើ​ខ្នង​ភ្នំ​ធ្វើដំបូល ជញ្ជាំង ពិដានផ្ទះ រក​ចំណូលដោះស្រាយ​ជីវភាព​

អ្នកឃុំខ្នងភ្នំ កែច្នៃស្លឹកឃុនមារ ក្នុងមួយខែលក់ចេញពី ៣០០ ទៅ ៤០០ ដុំ

Continue Reading