ធនាគារ ជីប ម៉ុង ចាប់ដៃជាមួយបុរី ណាថារ៉េស៊ីដិន ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីរហូតដល់ទៅ90% ជូនអតិថិជនក្នុងការទិញលំនៅដ្ឋាន

ធនាគារ ជីប ម៉ុង និង ក្រុមហ៊ុន ណាថារ៉េស៊ីដិន បានចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា ស្តីពីកិច្ចសហការក្នុងការផ្តល់កម្ចីសម្រាប់ទិញលំនៅឋាន រាល់គ្រប់គម្រាងទាំងអស់របស់បុរី ណាថារ៉េស៊ីដិន កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។

Continue Reading