គិតត្រឹមខែមេសានេះ ធនាគារអ្នកឧកញ៉ា លាង ម៉េង មានទ្រព្យសកម្ម ១ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

ទ្រព្យសកម្មរបស់ធនាគារ ជីប ម៉ុង របស់សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន ជីប ម៉ុង គ្រុប បានបន្តកើនឡើងរហូតដល់ ១ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងរយៈពេល ៣ឆ្នាំ

Continue Reading

មិនដល់ ៤ឆ្នាំផង ធនាគារ ជីប ម៉ុង ស្នើសុំដាក់ដើមទុនចុះបញ្ជីសរុបចំនួន ១១៥លានដុល្លារនៅធនាគារជាតិ

ដាក់ស្នើដើមទុនចុះបញ្ជីចំនួន ១០លានដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមទៀត

Continue Reading

ធនាគារ ជីប ម៉ុង ចាប់ដៃជាមួយបុរី ណាថារ៉េស៊ីដិន ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីរហូតដល់ទៅ90% ជូនអតិថិជនក្នុងការទិញលំនៅដ្ឋាន

ធនាគារ ជីប ម៉ុង និង ក្រុមហ៊ុន ណាថារ៉េស៊ីដិន បានចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា ស្តីពីកិច្ចសហការក្នុងការផ្តល់កម្ចីសម្រាប់ទិញលំនៅឋាន រាល់គ្រប់គម្រាងទាំងអស់របស់បុរី ណាថារ៉េស៊ីដិន កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។

Continue Reading