កូនប្រុស​ប្រធានមន្ទីរសាធារណការ​​រាជធានីភ្នំពេញ​ជាប់​និទ្ទេស A សម័យ​ប្រឡង​បាក់ឌុប​២០២១

បាន​ជាប់​និទ្ទេស​ខ្ពស់​បំផុតនា​សម័យ​​ប្រឡងជាប់សញ្ញាប័ត្រ….

Continue Reading

លទ្ធផលប្រឡងបាក់ឌុប មានបេក្ខជនប្រឡងជាប់ចំនួន ៧៩,០៥២នាក់និទ្ទេស A ចំនួន ៤៤៣នាក់

លទ្ធផលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (បាក់ឌុប) សម័យប្រឡង១៩ សីហា ឆ្នាំ២០១៩ មានបេក្ខជនប្រឡងជាប់ចំនួន ៧៩,០៥២នាក់ ស្មើនឹង៦៨.៦២ភាគរយ ក្នុងនោះសិស្សជាប់និទ្ទេស A ចំនួន ៤៤៣នាក់, ជាប់និទ្ទេស B ចំនួន២៤៣០នាក់, ជាប់និទ្ទេស C ចំនួន៥៨៤៧នាក់, ជាប់និទ្ទេស D ចំនួន ១៤១០០នាក់ និងនិទ្ទេស E ចំនួន៥៦២៣២នាក់។…

Continue Reading