សណ្ឋាគារ «ហ៊ីម៉ាវ៉ារី» ជួរ​មាត់ទន្លេ​មុខ​វាំង​ មាន​ប្រវត្តិ​ជាង ២០ ឆ្នាំ បង្កើត​ឡើង​ដោយ​គ្រួសារ​អ្នកជំនួញមួយ ដាក់ឈ្មោះ​តាម​ភាសាជប៉ុន

Himawari ជាសណ្ឋាគារលំដាប់ផ្កាយ៤ និងអាផាតមិនលំដាប់ផ្កាយ៥

Continue Reading