ម្ចាស់​ Brand ល្បីឈ្មោះ Zara ចាយ​លុយ​ជាង ១ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ ទិញ​អគារពាណិជ្ជកម្ម​កណ្ដាល​ទីក្រុង​តូរ៉ុនតូ

ម្ចាស់​ Brand សម្លៀកបំពាក់​ល្បីឈ្មោះ Zara ជះ​លុយ​ជាង ១ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ ទិញ​អគារពាណិជ្ជកម្ម​កណ្ដាល​ទីក្រុង​តូរ៉ុនតូ

Continue Reading