នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី បដិសេធមិនប្រើប្រាស់រថយន្តតម្លៃជាង ១,៥ លានដុល្លារ ជារថយន្តផ្លូវការ

នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី បដិសេធមិនប្រើប្រាស់រថយន្តតម្លៃជាង ១,៥ លានដុល្លារ ជារថយន្តផ្លូវការ

Continue Reading

ព្រះមហាក្សត្រម៉ាឡេស៊ី ប្រកាសថានឹងជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មី ក្រោយការបោះឆ្នោតត្រូវជាប់គាំង

ព្រះមហាក្សត្រម៉ាឡេស៊ី ប្រកាសថានឹងជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មី ក្រោយការបោះឆ្នោតត្រូវជាប់គាំង

Continue Reading

ទំហំពាណិជ្ជកម្មប្រចាំខែកញ្ញារបស់ម៉ាឡេស៊ីកើនឡើង ប៉ុន្តែទាបជាងការរំពឹងទុក

ទំហំពាណិជ្ជកម្មប្រចាំខែកញ្ញារបស់ម៉ាឡេស៊ីកើនឡើង ប៉ុន្តែទាបជាងការរំពឹងទុក

Continue Reading

រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ី ត្រៀមបញ្ចេញថវិកាជិត ២ ពាន់លានដុល្លារ ជួយគ្រួសារមានចំណូលតិច

រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ី ត្រៀមបញ្ចេញថវិកាជិត ២ ពាន់លានដុល្លារ ជួយគ្រួសារមានចំណូលតិច

Continue Reading

នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីថា អាចនឹងស្នើសុំឱ្យមានការបោះឆ្នោត មុនកាលកំណត់ អំឡុងពេលជួបជាមួយព្រះមហាក្សត្រ

នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីថា អាចនឹងស្នើសុំឱ្យមានការបោះឆ្នោត មុនកាលកំណត់ អំឡុងពេលជួបជាមួយព្រះមហាក្សត្រ

Continue Reading

នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី គ្រោងចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រ ដើម្បីសម្រេចអំពីការរំលាយសភា

នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី គ្រោងចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រ ដើម្បីសម្រេចអំពីការរំលាយសភា

Continue Reading

រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុទម្លាយថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចម៉ាឡេស៊ីឆ្នាំ ២០២៣ អាចមានទាបជាងឆ្នាំ ២០២២

រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុទម្លាយថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចម៉ាឡេស៊ីឆ្នាំ ២០២៣ អាចមានទាបជាងឆ្នាំ ២០២២

Continue Reading

ម៉ាឡេស៊ី រំពឹងខ្ពស់ថានឹងទទួលបាន ១៦ ពាន់លានដុល្លារ ពីការវិនិយោគលើវិស័យឌីជីថល ត្រឹមឆ្នាំ ២០២៥

ម៉ាឡេស៊ី រំពឹងខ្ពស់ថានឹងទទួលបាន ១៦ ពាន់លានដុល្លារ ពីការវិនិយោគលើវិស័យឌីជីថល ត្រឹមឆ្នាំ ២០២៥

Continue Reading

ក្រសួងមហាផ្ទៃម៉ាឡេស៊ី ត្រៀមកញ្ចប់ទិដ្ឋាការពិសេសជូនវិនិយោគិនអន្តរជាតិធំៗ

ក្រសួងមហាផ្ទៃម៉ាឡេស៊ី ត្រៀមកញ្ចប់ទិដ្ឋាការពិសេសជូនវិនិយោគិនអន្តរជាតិធំៗ

Continue Reading