កម្ពុជា​លែង​ពឹងនាំ​ចូល មាន​រោងចក្រ​ផលិត​សុីម៉ងត៍ក្នុង​ស្រុក ០៥ មួយ​ឆ្នាំ​ផលិតបាន ០៨ លាន​តោន​

ស្របពេលដែលប្រទេសកំពុងមានការរីកលូតលាស់ខ្លាំងលើវិស័យសំណង់….

Continue Reading