ឪពុក​របស់​អ្នកនាង ខាត់ សុឃីម ទទួលមរណភាព

គ្រូ​ភ្លេង​ប្រពៃណី​ខ្មែរ​ប្រចាំ​គ្រួសារ​ត្រកូល​ខាត់ និង​ត្រូវ​ជា​ឪពុក​បង្កើត របស់​អ្នកនាង ខាត់ សុឃីម គឺ​លោក លាវ ខាត់ បាន​ទទួល​មរណភាព​ហើយ​ក្នុង​អាយុ​ ៦៨​ឆ្នាំ …

Continue Reading