យុទ្ធសាស្រ្តឈ្នះៗ! ពាណិជ្ជករខ្មែរច្រើនរូបប្រកាសធានាជួយទិញតាង៉ែត កសិករអ្នកខេត្តបាត់ដំបង រាប់តោន

ពិតជាដំណឹងល្អខ្លាំងសម្រាប់បងប្អូនប្រជាកសិករដែលកំពុងតែចាប់ផ្តើមប្រមូលផលផ្លែតាង៉ែន នៅស្រុកភ្នំព្រឹក ខេត្តបាត់ដំបង

Continue Reading