៤០លានដុល្លារ បានពីចំណូលពន្ធលើវិស័យកាស៊ីណូ នៅឆ្នាំ២០២០ ធ្លាក់ចុះជាង៥០%

អគ្គនាយរងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្ម នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហរិញ្ញវត្ថុ លោក រស់ ភិរុណ បានថ្លែងឲ្យដឹងថា ការប្រមូលចំណូលពន្ធលើវិស័យកាស៊ីណូ ក្នុងឆ្នាំ២០២០ សម្រេចបានថវិកា ៤០លានដុល្លារ ធ្លាក់ចុះជាង៥០% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ២០១៩ ដែលកាលនោះសម្រេចបានរហូតដល់៨៥លានដុល្លារ។

Continue Reading