បណ្ឌិតហោរាស្រ្តខ្មែរ ឡុង បូរ៉ា ត្រូវបានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ប្រកាសជាសមាជិកថ្មីរបស់ខ្លួនបន្ថែម

សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដានេះ បានប្រកាសសមាជិកថ្មីរបស់ខ្លួនបន្ថែម គឺឯកឧត្តម ឡុង បូរ៉ា

Continue Reading