លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន៖ វណ្ណកម្មចាស់ៗត្រូវបានស្រាវជ្រាវ អភិរក្ស និងផ្សព្វផ្សាយឡើងវិញ…

លោកជំទាវសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន ថ្លែងនូវការកោតសសើរដល់ ក្រុមព្រះសុរិយា ដែល​បាន​រៀបចំ​បង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីមួយម៉ឺនអាល័យនេះឡើង និងបានខិតខំស្រាវជ្រាវនូវវណ្ណកម្មផ្នែក​សោតទស្ស​ និងស្នាដៃនិពន្ធចាស់ៗ ដែលបានកប់បាត់ពីអតីកាល ..

Continue Reading