អ្នកជំនួញស្រ្តីពីររូប ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រផ្តល់គោរមងារឧកញ៉ា ក្នុងជំនាន់ជាមួយមហាសេដ្ឋីប្រាក់លាន ភាព ហៀក

សម្រាប់វិស័យជំនួួញនៅកម្ពុជា ភាគច្រើនសុទ្ធតែបុរសៗអ្នកកាន់កាប់ ខណៈចំនួនអ្នកទទួលបានគោរមងារជាឧកញ៉ាក៏មានច្រើនជាងស្រ្តី ប៉ុន្តែនិយាយបែបនេះមិនមែនស្រ្តីគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងជំនួញនោះទេ

Continue Reading