លោកជំទាវឧកញ៉ា អ៊ុច បុទុម បង្កើតប្រ៊េនថ្មី MB Brand ជាផលិតផល MB Collagen ដើម្បីវ៉ៃលុកទីផ្សារកម្ពុជា

មួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះ វិស័យអនឡាញកំពុងមានសន្ទុះ ខណៈការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការទីផ្សារមានភាពមមាញឹកខ្លាំង។

Continue Reading

ជំទាវឧកញ៉ា អ៊ុច បុទុម៖ ខ្លាច ៤យ៉ាង ដែលតែងតែធ្វើអោយជីវិតរបស់យើងជួបរឿងបរាជ័យ

ភាពបរាជ័យ វាតែងតែដើរនៅទន្ទឹមនឹងភាពជោគជ័យជានិច្ច ប្រសិនបើ​អ្នកនៅខ្លាចនេះ ខ្លាចនោះ ខ្លាចគ្រប់ពេលវេលា អ្នកនិងគ្មាថ្ងៃជួបការជោគជ័យឡើយ។

Continue Reading