ក្រុមអ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្រ្តចិន ចំនួន ៧រូប ត្រូវបានកម្ពុជាបំពាកមេដាយសហមេត្រីថ្នាក់ធិបឌិន្ទជូន

កម្ពុជា បំពាក់មេដាយសហមេត្រីថ្នាក់ធិបឌិន្ទជូនដល់ក្រុមអ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្រ្តចិន ចំនួន ៧រូប ក្នុងកិច្ចទប់ស្កាត់នឹងជំងឺវីរុសកូវីដ-១៩ នៅថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនានេះ ដែលរៀបចំឡើងក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំង ប្រទេសចិន។

Continue Reading