រកឃើញអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ សរុបចំនួន ៧នាក់ មាន២នាក់ទើបតែស្លាប់ថ្ងៃនេះ

នៅព្រឹកនេះមានអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន០២នាក់ទៀត បានទទួលមរណភាព ដែលម្នាក់ជាជនជាតិខ្មែរ និងម្នាក់ជនជាតិចិន។

Continue Reading