ឧកញ៉ាញូស៍ ណែនាំឲ្យស្គាល់សហគ្រិនស្រ្តីវ័យក្មេងម្នាក់ជា CEO បុរី ប៉េង ហួត

បុរី ប៉េង ហួត ត្រូវបានចាត់ថា ជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេ លើការអភិវឌ្ឍន៍ សំណង់ និងលំនៅដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ជាង១៥ឆ្នាំ

Continue Reading