ធ្វើ​ជា​អ្នក​កួកជេ​ម៉ូតូ ឡាន កួកជេ​ដី តស៊ូរហូតមានក្រុមហ៊ុនមិនក្រោម ១០នៅក្នុងដៃ

ធ្លាប់​​ជាក្មេង​​​ឆ្លងកាត់​សង្គ្រាមរត់កាន់ភូមិមួយទៅភូមិមួយ ក្រោយ​រួច​ផុត​ពីគ្រាប់​កាំភ្លើង​នៅ​សម័យ​ប៉ុលពត ​លោកបណ្ឌិត តាន់ មុនីវណ្ណ ​បាន​បង្កើត​ទំព័រ​ជីវិត​ថ្មី​របស់​ខ្លួនដោយសារ​ការ​ខិតខំ​ប្រឹង​ប្រែង​រៀន​សូត្រ​

Continue Reading