ហេតុផលសំខាន់ៗចំនួន ៣ ដែលជ្រើសរើសកម្ពុជា ជាដៃគូពិភាក្សារបស់វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក

ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) សហការជាមួយវេទកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក (World Economic Forum) បានដាក់ឲ្យដំណើរការនូវប្រព័ន្ធទិន្នន័យស្តីពីសន្ធានកម្មខ្សែច្រវ៉ាក់ផ្គត់ផ្គង់សំដៅផ្តល់កិច្ចសម្រួលវិនិយោគសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ចីរភាព

Continue Reading