ក្រុងថ្មីទើបបង្កើត ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលតែងតាំងលោកស្រី ងិន ផលរ័ត្ន ជាអភិបាលក្រុង

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានសម្រេចចេញអនុក្រឹត្យតែងតាំង លោកស្រី ងិន ផលរ័ត្ន

Continue Reading