អ្នកជំនួញស្រ្តីវ័យក្មេង សែ លីលី កំពុងអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងទីក្រុងរណប អៃស៊ីធី ដែលតម្លៃវាល់លាន

លោកស្រី សែ លីលី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ លែន ឃែភីថល ម.ក និងជាសហគ្រិនស្រ្តីវ័យក្មេងដែលបានប្រឡូកក្នុងពិភពជំនួញនៅប្រទេសកម្ពុជា ដោយទទួលបាននូវភាពជោគជ័យខ្លាំង។

Continue Reading