អាយុ​មិន​ដល់ ៣០ ឆ្នាំ​ផង ពីរនាក់បងប្អូនរៀនចប់​មហាវិទ្យាល័យ មិន​ខ្ចី​ធ្វើការ​ឲ្យ​គេ ចាប់ដៃគ្នាបង្កើត​សហគ្រាស​​កែច្នៃ​ផ្លែឈើ​លក់​លើ​ទីផ្សារ​

ពីរនាក់បងប្អូនចាប់ដៃគ្នាបង្កើតអាជីវកម្មកែច្នៃភោគផលកសិកម្ម….

Continue Reading