លោកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី៖ កុំអានតែសៀវភៅជោគជ័យ

លោកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី អគ្គនាយក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេគួច បានថ្លែងលើបណ្តាញសង្គមថា យុវជនសម័យនេះមួយចំនួន បើក្នុងផ្ទះគាត់មានសៀវភៅ១០ក្បាល

Continue Reading