ត្រឹមរយៈពេល ១១ខែ រដ្ឋប្រមូលពន្ធសម្រាប់ថវិកាជាតិបានជាង ២ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ប្រមូលចំណូលពន្ធសម្រាប់ថវិកាជាតិ បានចំនួន ២ ៥៦០.១២លានដុល្លារអាមេរិក ស្មើនឹង១១៤.១៣% នៃផែនការច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង

Continue Reading