លោក ង៉ែត ​ជូ ​៖ កំ​ហុ​ស​ឆ្គង​៤យ៉ាង​រប​ស់​ឪពុ​ក​ម្តាយ នាំអោយ​កូនៗ​ជួ​​ប​បញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ

លោក ង៉ែត ជូ អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានលើកឡើង៤ចំណុច សំខាន់ៗ ដែលឪពុកម្តាយ ធ្វើចំពោះកូន នាំឲ្យមានបញ្ហាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនាថ្ងៃអនាគត…

Continue Reading