រដ្ឋដាក់ដំណើរការគេហទំព័រ KhmerSME សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហារបស់សហគ្រាស​ធុន​មីក្រូ តូច និង​មធ្យម​ទាំងអស់

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រេច​ដាក់ឱ្យ​ដំណើរការ​ជា​ផ្លូវការ​នូវ​“ គេហទំព័រ KhmerSME ដែលជា​ថ្នាល​ព័ត៌មាន​ពេញលេញ និង​ជា​កន្លែង​ផ្តួចផ្តើម​គំនិត​ធុរកិច្ច​ដ៏​មាន​ប្រសិទ្ធភាព

Continue Reading