មកស្គាល់ CEO ធនាគារ វឌ្ឍនៈ របស់មហាសេដ្ឋី សំ អាង

ធនាគារ វឌ្ឍនៈ គឺជាធនាគារមួយឈរលេខរៀងលំដាប់កំពូលនៅកម្ពុជា The Top Banks in Cambodia Include ដែលវិនិយោគដោយកូនខ្មែរសុទ្ធសាធត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០០២។

Continue Reading