ឆ្នាំ​២០២២ រដ្ឋាភិបាល​បង្កើន​កញ្ចប់​ថវិកា​អភិវឌ្ឍឃុំ-សង្កាត់ដល់ ១២៧ ០០០​ ដុល្លារ

រាជរដ្ឋាភិបាល​បាន​បង្កើនការ​ផ្ទេរ​ថវិកា​រដ្ឋ​ដើម្បី​យក​ទៅ​ប្រើប្រាស់…..

Continue Reading