ស្រាយចម្ងល់រឿងរ៉ាវ កញ្ញា ដេននី ក្វាន់ ប្រកាសឈឺចាប់​ខ្លាំង និងទទួល​យក​មិន​បានព្រោះអយុត្តិធម៌

នៅ​ថ្ងៃ​ទី ២៥ ខែ​ឧ​សភា កញ្ញា​ដេននី​ ក្វាន់​ បានបង្ហោះសារទាមទារយុត្តិធម៌ ខណៈដែល​នាង​អះអាងថា ករណីនេះ អយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបនាង។

Continue Reading