បោះបង់ប្រាក់ខែជិត ៥ពាន់ដុល្លារក្នុងមួយខែ លោក តុង សៀកអាន បែជារត់មករកសុីកើបសំរាម

លោក តុង សៀកអាន ធ្លាប់កាន់កាប់ការងារធំកម្រិតតំបន់អាសុីអាគ្នេយ៍ ដែលទទួលប្រាក់បៀវត្សរ៍ប្រចាំខែជិត ៥ពាន់ដុល្លារ ក្រោយលោកបោះបង់ចោលការងារទាំងស្រុង

Continue Reading