លោក ប៉ាន់ គឹមហ៊ាន ប្រាប់បទពិសោធន៍ក្នុងការចិញ្ចឹមមាន់ ភ្ញាស់មាន់ ផ្សារភ្ជាប់ទីផ្សារ រកចំណូលបានជាង៨លានរៀល

លោក ប៉ាន់ គឹមហ៊ាន ចាប់មុខរបរចិញ្ចឹមមាន់ទទួលបានជោគជ័យខ្លាំងដោយគិតត្រឹមត្រីមាសទី១នេះ លោកអាចរកចំណូលបានជាង ៨,៤០០,០០០រៀល ពីការលក់មាន់សាច់…..

Continue Reading