មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងវប្បធម៌៖ ការលក់សិទ្ធិបទចម្រៀង Are you ok? ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិន គឺជាពន្លឺនៃក្ដីសង្ឃឹមដ៏ថ្មីសន្លាងសម្រាប់វិស័យចម្រៀងនៅកម្ពុជា

មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ បានបង្ហាញការយល់ឃើញថា បន្ទាប់ពីផលិតកម្ម ហ្គាឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត្រា លក់សិទ្ធិបទចម្រៀង Are you ok?

Continue Reading