លោក ប៊ុន ផាក៖ «​ខ្ញុំជឿថា ខ្ញុំអាចធ្វើបាន ទោះប្រើពេលយូរយ៉ាងណាក៏ដោយ»

លោក ប៊ុន ផាក ធ្លាប់បានសិក្សាមុខជំនាញវិស្វកម្មយន្តហោះពីប្រទេសចិន អស់រយៈពេល ៥ឆ្នាំ លោកជា​ស្ថាបនិក…

Continue Reading