តើប្រធាន គ.ជ.ប ថ្មី លោក ប្រាជ្ញ ចន្ទ ជានរណា?

កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនាម្សិលមិញ រដ្ឋសភាកម្ពុជា​​បានបោះឆ្នោតគាំទ្រ ​និងផ្តល់ទំនុក​ចិត្តឱ្យលោក ប្រាជ្ញ ចន្ទ​ ជាសមាជិក​គណបក្សប្រជាជន​កម្ពុជាធ្វើ​ជាប្រធានគណៈកម្មធិការ​ជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប)ថ្មីជាផ្លូវការ​។​

Continue Reading