មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាល អះអាងថា កម្ពុជានៅតែមានលទ្ធភាពសងបំណុលត្រឡប់វិញ ខណៈបំណុលទាំងមូលមានចំនួន ៩ប៊ីលានដុល្លារ

មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន បំណុលរបស់កម្ពុជាទាំងមូលមានចំនួន ៩ប៊ីលានដុល្លារ ចំពោះបញ្ហានៃបំណុលនេះ កម្ពុជានៅតែមានលទ្ធភាពក្នុងការសងត្រឡប់វិញ

Continue Reading