លោក វេង សាខុន៖ ការបិទពីភាគីវៀតណាម មិនឲ្យនាំបន្លែចូលមកកម្ពុជា នៅក្នុងអំឡុងពេលនេះ គឺជាឱកាសដ៏ល្អមួយ

ការបិទមិនឲ្យបន្លែវៀតណាមចូលមកកម្ពុជានាអំឡុងពេលនេះគឺជាឱកាសល្អសម្រាប់កសិករកម្ពុជា។

Continue Reading