លោក ស៊ីម តារា ជំនះឧបសគ្គក្នុងសម័យកូវីដសម្ភោធកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលតាមបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលទំនើបបំផុតនៅកម្ពុជា

ដឹកនាំសិក្ខាកាមក្នុង និងក្រៅប្រទេស ប្រមាណជាង ២០០នាក់ ចូលរួមសម្ភោធកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់ពិសេស (Master Class) តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល Zoom

Continue Reading