ក្នុងឆមាសទីមួយឆ្នាំនេះ ការវិនិយោគទៅវិញទៅមករវាងចិន-អាស៊ាន បានជាង ៣១០ ពាន់លានដុល្លារ

ពាណិជ្ជកម្មរវាងចិន និងអាស៊ានបានកើនឡើងដល់ទៅ ៨៥ ដង ចាប់តាំងពីភាគីទាំងពីរបានបង្កើតទំនាក់ទំនងការសន្ទនាក្នុងឆ្នាំ ១៩៩១

Continue Reading