មន្រ្តីក្រសួងកសិកម្ម៖ វិស័យវារីវប្បកម្មនៅកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេល៥ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ មានសន្ទុះគួរឱ្យកត់សំគាល់

មន្រ្តីក្រសួងកសិកម្ម បានបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពនៃការអភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្មនៅកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេល៥ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ (២០១៥-២០២០) មានសន្ទុះគួរឱ្យកត់សំគាល់ ដែលទិន្នផលវារីវប្បកម្មប្រមូលប្រចាំឆ្នាំ២០១៥ បាន១៤៣ ១៤១តោន

Continue Reading