មុនខ្ចីលុយគេយកមកប្រើ ស្ដាប់អ្នកជំនាញពន្យល់ពីចំណុចធំៗទាំង ៣ នេះសិន

អ្នកចង់សម្រេចចិត្តខ្ចីលុយពីនរណាម្នាក់ ពីធនាគារ ឬពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុណាមួយ ត្រូវតែគិតគូឲ្យបានល្អិតល្អន់សិន…

Continue Reading