ណែនាំឱ្យស្គាល់ប្រធានក្រុមហ៊ុន និងម្ចាស់អាជីវកម្ម ជាសមាជិករបស់ CEO Master Club

ស្គាល់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន និងម្ចាស់អាជីវកម្ម ដែលជាសមាជិក និងជាកោសិការបស់ CEO Master Club នៅកម្ពុជា…

Continue Reading

អ្នកជំនាញផ្នែកអាជីវកម្ម ៖ វិបត្តិកូវីត១៩ បានធ្វើអោយម្ចាស់អាជីវកម្មរឹងមាំជាងមុន

វិបត្តិកូវីដ១៩ បានធ្វើឱ្យអាជីវកម្មមួយចំនួនរងនូវផលប៉ះពាល់ ឬឈានដល់ការក្ស័យធន។ ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងភាពអវិជ្ជមាន ក៏មានភាពវិជ្ជមានកើតឡើង គឺម្ចាស់អាជីវកម្មមួយចំនួនធំបានប្រើប្រាស់ពេលវេលានៃវិបត្តិនេះ

Continue Reading