៧ ខែ​ ដើ​មឆ្នាំនេះ ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​សម្រុក​​ដាក់​ប្រាក់បញ្ញើ​តាម​ធនាគារ​ ច្រើនជាង​ប្រាក់កម្ចី

លំហូរ​ប្រាក់​បញ្ញើ​ច្រើនជាង​ប្រាក់​កម្ចី ចឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រាក់ទំនេរ​….

Continue Reading