អតីត​បុគ្គលិក Google ប្រើ​ពេល​ត្រឹម ២៤ ម៉ោង​រកលុយ​​បាន​ជាង ១ ពាន់​លានដុល្លារ​ក្លាយជា​មហាសេដ្ឋី

អតីត​បុគ្គលិក Google មួយ​រូប ប្រើ​ពេល​ត្រឹម ២៤ ម៉ោង​រក​បាន​ជាង ១ ពាន់​ដុល្លារ​

Continue Reading