ឧកញ៉ា ហ៊ួត ជា ប្រកាសបើកគម្រោងថ្មីជាប់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មី ទិញភ្លាមបញ្ចុះតម្លៃពិសេស

ឧកញ៉ា ហ៊ួត ជា អគ្គនាយក្រុមហ៊ុន ហ៊ួត ជា ផ្គត់ផ្គង់សម្ភាៈសំណង់ដ៏ធំ បាននាំមកនូវគម្រោងអភិវឌ្ឍលំនៅឋានប្រណីត ឧត្តមភាពនៃជីវិត តម្លៃសមរម្យ និងទំនើបចំនួន១គម្រោង

Continue Reading