រោងចក្រស្រាបៀរ តម្លៃ ១៣៩.៥ លានដុល្លារអាមេរិករបស់មហាសេដ្ឋី សំ អាង ចាប់ដំណើរការផលិតជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជា

រោងចក្រស្រាបៀរ វឌ្ឍនៈ ប្រ៊ូវើរី ដែលមានតម្លៃវិនិយោគ ១៣៩.៥ លានដុល្លារអាមេរិក របស់មហាសេដ្ឋី សំ អាង ម្ចាស់វឌ្ឍនៈ គ្រុប បានចាប់ដំណើរការផលិតកម្មស្រាបៀរ ជាលើកដំបូង

Continue Reading