មក​ស្គាល់​រូបរាង​ប៊ិច​សេដ្ឋីៗ​ចូលចិត្ត​ប្រើ​បំផុត​​ ខ្លះ​ថ្លៃ​ដល់​ខ្ទង់​លាន​ដុល្លារ

ផលិត​ឡើង​សម្រាប់​តែ​សេដ្ឋី នេះ​ប៊ិច ៦ ប្រភេទ​មាន​តម្លៃ​ថ្លៃ​បំផុត​លើ​លោក​ ខ្លះ​ថ្លៃ​ដល់​ខ្ទង់​លាន​ដុល្លារ

Continue Reading