មានឈាមជ័រជាកូនមន្ត្រី ប្រដាប់អាវុធល្បីឈ្មោះម្នាក់ តស៊ូរហូតទទួលបានជោគជ័យ នៅសាលាបណ្ឌិតសភាយោធាអូស្ត្រាលី

យុវជនជាសរសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិ ដើម្បីចូលរួមបម្រើសង្គមជាតិ ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍ ពិតណាស់ដែលថាត្រូវការយុវជនជាចាំបាច់ដើម្បីទ្រទ្រង់ជាតិមួយឲ្យរឹងមាំគង់វង្ស។

Continue Reading